Σύμφωνα με το άρθρο 3ο του καταστατικού, οι σκοποί και οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι :

 • Η ανάδειξη της πολύτιμης ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ναών και Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού
 • Η ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων προστασίας, και αποκατάστασης του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας,
 • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων αλλά και δικτύων για την προστασία και προβολή της ορθοδοξίας του Ελληνισμού, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος καθώς και για τη στήριξη μειονεκτούντων κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού,
 • Η συμμετοχή : ι) σε προγράμματα εθνικά μέσω συνεργασιών με εταιρίες, επιχειρήσεις, δήμους, αυτοδιοίκηση, περιφέρεια κ.λ.π., ιι) σε προγράμματα της Ε.Ε. μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων αποσκοπώντας σε εταιρικές συμπράξεις, ιιι) σε προγράμματα μέσω διεθνών ανταλλαγών υπό την εποπτεία Οργανισμών, Ο.Η.Ε., UNICEF κ.λ.π.,
 • Η παρέμβαση αποκατάστασης σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά που βρίσκονται στην περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Μπορεί τα κτίρια αυτά να προέλθουν από παραχώρηση φορέα που εκπροσωπούν, ένας ή και περισσότεροι από τους μετόχους του παρόντος καταστατικού ή από παραχώρηση ΟΤΑ ή των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων γενικότερα .  Οι συγχρηματοδοτήσεις των ανωτέρω έργων μπορεί να προέρχονται από το πρόγραμμα LEADER,ΠΑΑ-2007-2013 το ΠΕΠ της Περιφέρειας  το ΥΠΕΧΩΔΕ, και Υπουργείο Πολιτισμού-ΕΣΠΑ 2007-2013 .
 • Η αποκατάσταση παραδοσιακών κτισμάτων και μνημείων που βρίσκονται στην περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα της ΙΜΔ. Οι συγχρηματοδοτήσεις των ανωτέρω έργων μπορεί να προέρχονται από το πρόγραμμα LEADER,ΠΑΑ-2007-2013 το ΠΕΠ της Περιφέρειας το ΥΠΕΧΩΔΕ, και Υπουργείο Πολιτισμού -ΕΣΠΑ 2007-2013 .
 • Η οργάνωση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τη γενικότερη αναβάθμιση και βελτίωση ζωής του πληθυσμού, περιλαμβανομένων προγραμμάτων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, οργάνωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) σαν αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων, μετανάστευσης, περιβαλλοντικών συνθηκών, κ.λ.π.,
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής, οικονομικής και τεχνικής βοήθειας προς άτομα και κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών της Αφρικής και της Ασίας, των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και των Βαλκανίων αλλά και κάθε χώρας, περιλαμβανομένης της Ελλάδας που αντιμετωπίζει προβλήματα είτε αυτά προέρχονται από φυσικές καταστροφές, είτε από πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες,
 • Η ανάδειξη –προβολή εκκλησιαστικών κειμηλίων, βιβλίων, έργων τέχνης και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ο συντονισμός και οι κινητοποιήσεις σε επιλογές με δυσμενή αντίκτυπο στο έργο της εκκλησίας,
 • Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε αναπτυγμένες χώρες για την κατάσταση που επικρατεί στις αναπτυσσόμενες χώρες του λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου», τόσον όσον αφορά την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ανάγκη για μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας όσο και για την ανάγκη για καταπολέμηση της φτώχειας και των συνθηκών που την αναπαράγουν,
 • Η υποστήριξη των Ο.Τ.Α., των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., των συνεταιρισμών και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων μέσα από τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και γενικά υποστήριξη με κάθε πρόσφορό μέσο της τοπικής ανάπτυξης,
 • Ο συντονισμός ενεργειών για εκπόνηση και έγκριση προγραμμάτων και την απορρόφηση κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων για την ανάπτυξη και προστασία του Ελληνικού Ορθόδοξου πολιτισμού,
 • Η ανάπτυξη και η συμμετοχή σε αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα των Ανατολικών Χωρών και των υπό ένταξη Χωρών στην Ε.Ε.,
 • Η ανάπτυξη της οικολογικής γνώσης και συνείδησης με όλα τα γνωστά μέσα,
 • Η συνεργασία και συμμετοχή με άλλους φορείς σε μελέτες, έρευνες και προγράμματα με τους παραπάνω σκοπούς,
 • Κάθε άλλη παρεμφερής προς τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα
 • Η συνεργασία όπου απαιτείται σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού
 • Η αποκατάσταση, αναπαλαίωση, συντήρηση και ανάδειξη όλων των κειμηλίων της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, όπως και των εκκλησιών και Ιερών Μονών μέσω προγραμμάτων Εθνικών και Ευρωπαϊκών και όπου απαιτείται  με τη συνεργασία φορέων του εσωτερικού ή και  του εξωτερικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Ελλάδα γενικότερα.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας σε όλους τους τομείς.  
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων για τη  δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους ανέργους.  
 • Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και φροντίδας , υγείας και πρόνοιας, για την τρίτη ηλικία , τους ασθενείς, τους απόρους, τους εξαρτημένους από βλαβερές  ουσίες, τους μετανάστες, τις μονογονοηκές  οικογένειες.
 • Η υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης σε όλους τους τομείς.
 • Η υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας  της Μητροπόλεως , των  εκκλησιών και των  Ιερών Μονών εν γένει της Περιφέρειας Θεσσαλίας .
 • Η συνεργασία με Μητροπόλεις της Ελλάδος , του Εξωτερικού της Ορθόδοξης  και Καθολικής  Εκκλησίας, όπως επίσης και του  Αγίου όρους, και των Ιερών Μονών καθώς και άλλων Θρησκειών για την επίτευξη όλων των στόχων και σκοπών της εταιρείας.
 • Η συνεργασία με νομικά πρόσωπα των Μητροπόλεων της Ελλάδος ,του Εξωτερικού της Ορθόδοξης  και Καθολικής  Εκκλησίας, όπως επίσης και του  Αγίου όρους, και των Ιερών Μονών καθώς και άλλων Θρησκειών για την επίτευξη όλων των στόχων και σκοπών της εταιρείας.
 • Η συνεργασία με πάσης φύσεων ιδιωτικών και νομικών προσώπων της Ελλάδος και Εξωτερικού για την επίτευξη όλων των στόχων και σκοπών της εταιρείας.

 

      Για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού η εταιρία :

       - θα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα οπουδήποτε χρειαστεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η οποία θα προωθεί τους σκοπούς αυτούς.

       - θα χρησιμοποιεί ειδικούς συνεργάτες ακόμα και μη μέλη της εταιρίας και διοικητικό προσωπικό.

       - θα εκπονεί ειδικά προγράμματα τοπικού και εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος, έρευνες, μελέτες, θα αναλαμβάνει δημιουργικές πρωτοβουλίες, θα διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, συναντήσεις, εκθέσεις.

       - θα συνεργάζεται και συμβάλλεται με φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιστημονικά κέντρα ή ιδιώτες, αναλαμβάνοντας την προώθηση και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.

       - θα εκπονεί ολοκληρωμένα προγράμματα έρευνας, οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

       - θα χρησιμοποιεί γενικά κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της.